دستگاه روتاری دندانپزشکی چیست؟

دستگاه روتاری دندانپزشکی چیست؟

معمولاً برای انجام بهتر پاکسازی کانال ریشه از دستگاه دیجیتالی روتاری استفاده می‌شود. دستگاه روتاری دندانپزشکی یکی از قطعات ویژۀ عصب‌کشی ‌دندان می‌باشد که ساختار و جنس ویژه‌ای دارد.